Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskiwania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.04.2024 r. przedkłada do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna.

Uwagi do proponowanej listy obszarów, można zgłaszać w terminie od dnia 3 do 7 czerwca 2024 r.

Wnioski/uwagi można przesyłać na adres mailowy konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl lub składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Pisz.

Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, informuje, iż Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok  tel.: 85 748 18 00, e-mail: rdlp@bialystok.lasy.gov.pl , zwana dalej Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej; wymiany korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, w tym przyjmowania pism, zgłoszeń, zapytań i wniosków w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani praw znajduje się pod adresem: https://www.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rodo