Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Pisz z siedzibą w Piszu, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz

Budynek biurowy Nadleśnictwa Pisz składa się z dwóch brył, jednej trzykondygnacyjnej i drugiej dwukondygnacyjnej. Wejście główne do siedziby Nadleśnictwa Pisz zlokalizowane jest od strony ul. Gdańskiej, jest usytuowane na poziomie trzech schodów przed drzwiami głównymi, przed wejściem głównym znajduje się podjazd z balustradą dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się drugie wejście prowadzące do pomieszczeń przeznaczonych na działalność edukacyjną Ośrodka Edukacji Leśnej „Pliszka” oraz klatki schodowej na I piętro stanowiącej drogę ewakuacyjną z Sali Narad, gdzie może przebywać 80 osób. Wejście to położone jest na poziomie 5 schodów i przed wejściem znajduje się podjazd z balustradą dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwa wejścia boczne do budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Standardowe godziny otwarcia budynku i przebywania w nim pracowników to godziny 07:00-15:00.

Przed głównym wejściem znajduje się parking dla samochodów osobowych, bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Za budynkiem przy tylnym wejściu do budynku znajduje się parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, autokarów oraz wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do holu, i klatką schodową na I piętro do sekretariatu. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na parterze budynku. Drzwi, przejścia i korytarze w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, wejścia do pomieszczeń biurowych i edukacyjnych na parterze nie posiadają progów.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia bądź systemy dźwiękowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek jest obsługiwany przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia załatwienia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 87 42 41 500  lub e-mailowo na adres: pisz@bialystok.lasy.gov.pl