Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to nie tylko pozyskiwanie zwierzyny, ale także działania na rzecz środowiska przyrodniczego, prace hodowlano - ochronne, dbałość o liczebność populacji, zdrowie i dobrą kondycję wszystkich gatunków łownych; wykonywane w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki. Współczesne myślistwo to forma ucywilizowania naturalnego instynktu walki i zdobywania, kultywowanie wielowiekowej tradycji, także zapewnia wypoczynek połączony z bezpośrednim kontaktem z przyrodą.


Polski Związek Łowiecki dba o zwierzynę, środowisko jej bytowania oraz rozsądne gospodarowanie jej zasobami. Polowania pozwalają zachować gatunki zagrożone i utrzymać odpowiednią liczebność gatunków mogących się nadmiernie rozmnażać. Zmiany zachodzące obecnie w środowisku, takie jak zwiększona penetracja obszarów leśnych, olbrzymie monokultury rolnicze, chemizacja rolnictwa itp. powodują pogorszenie warunków bytowych i zanikanie dużych drapieżników (ryś, wilk). Przez to nadmiernie wzrasta liczebność gatunków zwierzyny grubej (łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik) oraz drobnej, w tym drapieżników (lis, jenot, borsuk, norka amerykańska). W przypadku zwierzyny drobnej (zając szarak, kuropatwa, cietrzew) nadmiar drapieżników powoduje gwałtowny spadek jej liczebności. Bez ingerencji myśliwych doszłoby do zaburzenia równowagi w ekosystemie i poważnych konsekwencji dla bioróżnorodności gatunkowej.


Inne korzyści płynące z łowiectwa to m.in. ograniczenie szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych i leśnych, łagodzenie wyników spotkań między ludźmi a bytującymi w pobliżu ich siedzib drapieżnikami; pozyskiwanie zdrowej dziczyzny na cele konsumpcyjne.


Odstrzał zwierząt łownych prowadzony jest w oparciu o coroczne inwentaryzacje sporządzane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, na podstawie których zatwierdza się plany łowieckie. Raz na 10 lat tworzone są , wspólnie przez dzierżawców i użytkowników obwodów, nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje lasów państwowych, wieloletnie plany łowieckie, w których określa się liczebność i struktury populacyjne poszczególnych gatunków łownych w określonych obwodach łowieckich. Plany takie zatwierdza wojewoda.


Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego może zostać każda osoba, korzystająca w pełni praw publicznych, która nie była nigdy karana za przestępstwa wymienione w ustawie Prawo Łowieckie oraz nabyła uprawnienia do wykonywania polowań, złożyła deklarację członkowską oraz uiściła wpisowe.