Wydawca treści Wydawca treści

RODO

I N F O R M A C J A

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Pisz, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Jarosławem Rudawskim jest możliwy poprzez adres email: jaroslaw.rudawski@formica.com.pl
 3. Dane osobowe w zależności od celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2016 r., poz. 1713 z późn. zm.),
  4. umowy podpisanej z osobą której dane dotyczą,
  5. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Pisz, to:  bezpośredni własnych produktów, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ochrona mienia.
 1. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 2. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
  2. prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu,
  3. zatrudnienia,
  4. realizacji umów cywilnoprawnych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 5. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.