Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

POMNIKI PRZYRODY

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”

Na terenie Nadleśnictwa Pisz znajdują się 23 pomniki przyrody – 22 pojedyncze drzewa (cis pospolity – 2 szt.; dąb szypułkowy - 11 szt.; jesion wyniosły – 2 szt.; klon pospolity – 3 szt.; lipa drobnolistna – 3 szt.; świerk pospolity – 1 szt.) i 1 aleja drzew (złożona z 12-tu dębów szypułkowych).