Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwaty przyrody są to obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na terenie Nadleśnictwa Pisz istnieją dwa rezerwaty:

  1. Rezerwat przyrody Jezioro Nidzkie - Utworzony w 1972 roku na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 53 poz. 283 z dnia 8 grudnia 1972 roku, na powierzchni 2934,71 ha. Aktualne zarządzenie RDOŚ w Olsztynie z 28.04.2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Nidzkie"  na nowo określiło granice rezerwatu – zgodnie z ww. zarządzeniem powierzchnia rezerwatu to 2950,87 ha). Rezerwat położony jest na terenie dwóch Nadleśnictw – Pisz i Maskulińskie, a także na gruntach poza zarządem PGL LP. Obecnie w zarządzie Nadleśnictwa Pisz znajduje się 205,78 hektarów. Leśnictwa na terenie których leży rezerwat to: Jaśkowo, Przerośl, Wiartel i Jeglak.

Ze względu na rodzaj ochrony jest to rezerwat krajobrazowy (K) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: - typ - krajobrazowy (PKr) - podtyp - krajobrazów naturalnych (kn);

b) ze względu na główny typ ekosystemu: - typ - różnych ekosystemów (EE) - podtyp - lasów i wód (lw)

Celem ochrony rezerwatu jest:

a) zachowanie i ochrona krajobrazu polodowcowego i ekosystemów wodnych, b) zachowanie optymalnej struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnej z uwarunkowaniami siedliskowymi i zbiorowiskami roślinnymi,

c) zachowanie stabilnych drzewostanów odpornych na biocenotyczne i abiotyczne czynniki środowiska,

d) zachowanie i ochrona bogactwa fauny i flory ekosystemów lądowych i wodnych

2) Rezerwat Jezioro Pogubie Wielkie

Utworzony został w 1971 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 5 z 1972 roku poz. 33 na powierzchni 691,73 ha. Aktualne zarządzenie RDOŚ w Olsztynie z 20.09.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Pogubie Wielkie" określa następującą powierzchnię rezerwatu - ogólna 715,82 ha; leśna 20,94 ha.

Obecnie z zarządzie Nadleśnictwa Pisz jest wyspa na jeziorze o powierzchni 20,94 hektarów. Wyspa należy do leśnictwa Brzeziny.

Ze względu na rodzaj ochrony jest to rezerwat faunistyczny (Fn), typ i podtyp:

a) ze względu na dominujcy przedmiot ochrony: - typ faunistyczny (PFn); - podtyp - ptaków (pt),

b) ze względu na główny typ ekosystemu: typ - wodny (EW), - podtyp - jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm)

 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie siedlisk ptaków wodno-błotnych, naturalnych tarlisk oraz ochrona procesów ekologicznych.