Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej –naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Pisz znajduje się jeden użytek ekologiczny powołany Uchwałą nr XXX/332/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Powierzchnia w/w użytku ekologicznego wynosi  6,83 ha. W skład użytku wchodzą wyspy: Kępa (powierzchnia 3,59 ha), Czarcia (powierzchnia 3,24 ha) położone na jeziorze Śniardwy.

Celem ustanowienia użytku, zgodnie z ww. uchwałą Rady Miejskiej jest: „pozostawienie ekosystemów wytworzonych na niezabudowanych wyspach zlokalizowanych na jeziorze Śniardwy”.